آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-06-22
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-06-22
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-06-22
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-06-03
تاریخ شروع همایش
1400-09-08 08:30
تاریخ پایان همایش
1400-09-08 14:00