(عنوان مقاله به زبان فارسی: فونت B Nazanin - اندازه 16 - پررنگ)

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الکترونیک نویسنده (10 pt - (Times New Roman

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الکترونیک نویسنده (10 pt - (Times New Roman

 

 

 

چکیده (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در متن چکیده باید مستقیماً به مسئله موردمطالعه، اهداف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتایج اشاره شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند). متن چکیده با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با یک خط فاصله نوشته شود. طول چکیده در مقاله نباید کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 300 کلمه باشد. چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چکیده خودداری گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آن‌ها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.

 

واژگان کلیدی: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جداشده و در یک خط باشند (فونت B Nazanin - اندازه 12)

 

 

 

 

مقدمه (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

مقالات باید در قالب نرم‌افزار مایکروسافت وُرد (2007 یا MS-Word - 2003) ارسال گردد. متن اصلی مقاله به‌صورت تک‌ستونی با فونت B Nazanin - اندازه 12 - تک فاصله تهیه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Nazanin و اندازه 12- پررنگ و عنوان زیر بخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تایپ شود. تنظیمات صفحه باید از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پایین، چپ و راست صفحه 5/2 سانتیمتر باشد. در مقدمه به بیان مسئله، اهمیت موضوع، ادبیات و پیشینه، اهداف و فرضیه‌های پژوهش پرداخته شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند). طول مقاله با شکل‌ها و جدول‌ها نباید حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بیشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به‌عنوان‌مثال، برای منبع فارسی: (محمودی، 1393) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2014). از شماره‌گذاری رفرنس‌ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

روش تحقیق (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزارهای پژوهش (چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها) و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند).

 

یافته‌ها (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در این بخش، یافته‌های پژوهش گزارش می‌شود. یافته‌ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و تحلیل داده‌ها باشد.

 

جداول، شکل‌ها و نمودارها

هر جدول، شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به‌صورت وسط‌چین با قلم B Nazanin – فونت 10 پررنگ تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شود (عنوان جداول، در بالای جدول و عنوان شکل‌ها و نمودارها، در پایین آن نوشته شود). نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به‌صورت رنگی و یا سیاه‌وسفید باشند، اما در هر دو صورت، جزییات آن‌ها باید قابل‌تشخیص باشد. در متن مقاله باید به همه جداول، شکل‌ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتی مانند «جدول زیر» یا «شکل زیر» اجتناب گردد. در تهیه شکل‌ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه‌ها و کمیت‌ها به‌قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. هر جدول، شکل و نمودار باید در وسط صفحه و با یک سطر خالی فاصله از متن پیش و پس‌ازآن قرار داده شود.

 

فرمول‌ها و روابط ریاضی

متن فرمول‌ها به‌صورت چپ‌چین در یک یا چند سطر نوشته شود. همه متغیرها و اعداد به‌کاررفته در آن‌ها با فونت Times New Roman، با اندازه 10 کم‌رنگ تایپ شوند. همه فرمول‌ها به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند.

 

بحث و نتیجه‌گیری (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در بخش نتیجه‌گیری، نکات مهم انجام‌شده در کار، به‌صورت خلاصه توضیح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر یافته‌های خود را با یافته‌های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می‌نماید که تا چه حد یافته‌های او در راستای یافته‌های دیگران و یا با آن‌ها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه شود.

 

منابع (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

منابع در انتهای مقاله می‌آیند (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی). هر منبع بایستی حداقل یک‌بار در متن مقاله مورداستفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به‌صورت کامل و در قالب استاندارد (APA) ذکر شود. منابع فارسی را با فونت B Nazanin – اندازه 11 و منابع انگلیسی را با فونت Times New Roman نازک با اندازه 10 تایپ نمایید.

 

- منابع داخل متن:

مقاله منبع

فارسی

انگلیسی

یک نویسنده

(علوی، 1393)

(Chandra, 2014)

دو نویسنده

(علوی و احمدی، 1393)

(Chandra and Kumar, 2014)

بیشتر از دو نویسنده

(علوی و همکاران، 1393)

(Chandra et al, 2014)