اهداف:

  • معرفی و نقد برنامه ریزی راهبردی-فضایی
  • معرفی امکانات و محدودیت‌های بکارگیری برنامه ریزی راهبردی شهری و منطقه‌ای در ایران
  • مطرح نمودن نمونه‌های موفق برنامه‌ریزی‌های استراتژیک فضایی
  • بررسی و نقد برنامه‌ریزی‌های راهبردی-فضایی انجام شده در ایران
  • زمینه‌سازی برای به رسمیت شناخته شدن روش برنامه‌ریزی فضایی-استراتژیک در حوزه دخالت در محیط زیست در مقیاس‌های مختلف
  • زمینه‌سازی برای کاربست رویکرد راهبردی در طراحی شهری، معماری، معماری منظر و مرمت شهری