آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-06-22
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-06-22
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-06-22
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-06-03
تاریخ شروع همایش
1400-09-08 08:30
تاریخ پایان همایش
1400-09-08 14:00

                                         لینک برگزاری همایش:                    

                                https://www.skyroom.online/ch/conf/ikiu             

            تاریخ برگزاری همایش: 8 آذر ماه 1400


          مهلت ارسال مقالات: 1 آذر ماه 1400


              کد اختصاصی: 45861-00210

 

                    ایمیل همایش: uot7.ikiu@gmail.com

     

برگزار کنندگان

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی



دانشگاه بین المللی امام خمینی

حمایت کنندگان