بسمه تعالی

سلسله همایش‌های ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در راستای ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه علمی بخصوص متخصصین و محققین مرتبط با موضوع شهر و معماری می باشد. هفتمین همایش با عنوان: برنامه ریزی و طراحی راهبردی فضایی در ایران به منظور بررسی و آینده نگری در فضای جغرافیایی و کالبدی کشور عزیزمان ایران؛ در دوره جدید(1400 به بعد)، و پیدا کردن راه حلی مناسب برای مدیریت خرد و کلان کشوری و برون رفت از نحوه استفاده نامناسب از فضاهای کشور می باشد.