محورها:

 • نقش روانشناسی محیطی در برنامه ریزی و طراحی راهبردی فضایی در ایران
 • نقش طراحی در برنامه‌ریزی  و طراحی راهبردی فضایی در ایران
 • نقش میراث فرهنگی و طبیعی در برنامه ریزی و طراحی راهبردی فضایی
 • نقش تکنولوژی در برنامه ریزی و طراحی راهبردی فضایی
 • طراحی راهبردی فضایی مناظر شهری و روستایی
 • آسیب‌شناسی برنامه ریزی راهبردی فضایی در ایران
 • زمینه های قانونی و حقوقی برنامه‌ریزی راهبردی فضایی در ایران
 • سازو کارهای اجرایی برنامه‌ریزی راهبردی فضایی در ایران
 • نقش آموزش‌های رسمی و غیررسمی در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی
 • رویکردهای نوین مطرح در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی
 • آینده پژوهی برنامه‌ریزی راهبردی فضایی در ایران و جهان
 • برنامه‌ریزی راهبردی فضایی و الزامات حکم‌روایی یکپارچه شهری و منطقه‌ای/آمایشی جهت تحقق آن  
 • تحقق مشارکت در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی
 • نهادسازی در برنامه‌ریزی و طراحی راهبردی فضایی
 • مقیاس‌های برنامه‌ریزی راهبردی فضای
 • ضرورت کاربست رویکرد راهبردی فضایی در برنامه‌ریزی منطقه ای/آمایشی
 • برنامه‌ریزی راهبردی در بافت‌های ناکارآمد شهری
 • برنامه‌ریزی راهبردی در بافت تاریخی
 • ضرورت کاربرست رویکرد راهبردی فضایی در محدوده‌های اسکان غیررسمی
 • برنامه‌ریزی راهبردی فضایی مناطق ساحلی        
 • برنامه‌ریزی راهبردی فضایی توسعه شهری
 • برنامه‌ریزی راهبردی فضایی با تاکید بر توسعه گردشگری شهری
 • برنامه ریزی راهبردی فضایی، مزیت های رقابتی و برندسازی شهری
 • جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی فضایی در توسعه پایدار
 • حفاظت محیط زیست و برنامه ریزی راهبردی فضایی
 • حمل و نقل پایدار و برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر
 • برنامه‌ریزی راهبردی و عدالت فضایی
 • جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی فضایی در برنامه‌ریزی مسکن
 • جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی فضایی در برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری
 • سناریو سازی در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی
 • چشم اندازسازی شهری