توسعه‌ی پایدار روستایی با تاکید بر جنبه‌های نوین باغداری (نمونه موردی روستای تفک)
کد مقاله : 1082-UOT
نویسندگان:
رضا جعفری ها *1، مینا رضایی2، سیده مرضیه رفعتی کلور2
1استادیار معماری، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران.
2مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
چکیده مقاله:
جامعه روستایی یک نظام کوچک در کشور محسوب می‌شود که مسائل آن به طور مستقیم بر روی کشور تاثیر می‌گذارد. با توجه به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است و از آن جایی که جامعه‌ی روستایی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد توجه به توسعه‌ی پایدار روستایی امری مهم و ضروری است. بخش عمده روستاییان از طریق زراعت و باغداری امرار معاش می‌کنند و این موضوع درباره‌ی نمونه مورد مطالعه‌ یعنی روستای تفک نیز صادق است. در این پژوهش روش تحقیق به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی بوده و به بررسی توسعه‌ی پایدار روستایی با تاکید برجنبه‌های نوین باغداری پرداخته‌ شده است. باغداری نوین به عنوان روشی موثر برای افزایش بهره‌وری در تولید محصولات باغی به شمار می‌آید. نمونه مورد بررسی روستای تفک از توابع دهستان سگزآباد، شهرستان بوئین زهرا، در استان قزوین است. تحلیل نتایج به دست آمده به روش SWOT حاکی از آن است که از نقاط قوت روستا وجود اراضی بایر در داخل و اطراف روستا، برخورداری روستا از اراضی وسیع زراعی، تمایل به استفاده از روش های مدرن و از نقاط ضعف، سنتی بودن شیوه های کاشت و آبیاری، فقدان نیروی متخصص، راندمان پایین تولید زراعی و... می‌باشد.
کلیدواژه ها:
توسعه‌ی پایدار، روستا، باغداری نوین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است