سخنرانان اصلی:

ریاست دانشکده معماری و شهرسازی

دبیر همایش

دبیر علمی همایش

سحنرانان تشریفات:

ریاست محترم دانشگاه

استاندار محترم قزوین

ریاست محترم نظام مهندسی

سخنرانان علمی:

 در حال تائید از طرف سخنرانان محترمی که دعوت به سخنرانی گردیده اند