پیرو سلسله همایشهای سالیانه "همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان"، هدف این سلسله همایشها ارتقاء سطح علمی اساتید دانشگاهها، محقیق حوزه های مختلف سازمانی، علمی و حرفه ای و دانشجویان دانشگاههای کشور و همینطور بررسی مشکلات موجود در مسیر توسعه و رشد همه جانبه کشور می باشد. در این همایش همانند چهار همایش دیگر به بررسی و مطالعه امور علمی، فرهنگی و تخصصی کشور ولی اینبار از نگاه کلان مدیریتی و ساماندهی پرداخته ایم. به همین منظور با انتخاب این موضوع همایش سعی مار براین بوده است که از همه تخصصها و رشته های موجود در کشور برای شرکت در همایش دعوت بعمل آوریم. لذا باید یادآوری کنیم که این همایش به همه علوم اختصاص داشته و هر تخصص و رشته علمی می تواند در این همایش شرکت کرده و مقاله و حضور خود را به این همایش اعلام نماید.

بحث"علوم محیطی"  و ارتباط آن با "آمایش سرزمین" و یا بهتر بگوئیم با "مدیریت کلان کشوری" امریست که دهها سال پیش بصورت علمی در دانشگاههای جهان مطرح و سپس در سیاست کلان مدیریتی کشور، اولین بار در فرانسه، در دستور کار دولت قرار گرفت. باید به پذیریم که "آمایش سرزمین" یک علم و یا یک تخصص نیست بلکه یک "هنر مدیریت با بهره گیری از علوم مختلف" در جهان حاضر برای مدیریت صحیح و توزیع بهینه امکانات در سطح کشور و یا حتی در سطح جهان می باشد.

هنر ارتباط "انسان"، "فضا" و "فعالیت" سه مقوله مهم آمایشگران جهان می باشد. امروزه علوم محیطی سعی دارد فعالیت خود را بصورت فردی و مستقل در خدمات رسانی به انسان بکار گیرد و در برخی از موارد خیلی شتابان و حتی بیش از توان خود در این راستا از خود گذشتگی نشان می دهد. این فعالیت بدون داشتن یک چشم انداز و یک هدف کلان تحت یک مدیریت همه جانبه امکان پذیر نخواهد بود. در این همایش هدف بیان ارتباط مهم و غیر قابل انکار این رابطه ها تحت یک سیاست مدیریتی کلان می باشد.

علوم محیطی که شامل تمامی علوم و تخصصهای موجود در جهان می باشد، بنوعی در اهداف خود سه مقوله مهم جهان امروز را در بر می گیرد: "انسان"، "فضا" و "فعالیت". دقیقا همان چیزی که آمایش سرزمین از همان ابتداء در دستور کار خود قرارداده است. لذا شناخت ارتباط این علوم در رابطه با اهداف آمایش سرزمین میتواند راهگشای مسیر آینده هر کشوری باشد. با توجه به بحرانهای متعددی که امروزه کشور ما را تهدید می نماید، بررسی و مطالعه آنها و همینطور شناحت برون رفت از این بحرانها می تواند از جمله مسائلی باشد که این همایش در اهداف خود قرارداده است.