محور های همایش:

تاثیرات ساختمانهای نیروگاهی در توسعه شهرها

رابطه منظر شهری و ساختمانهای نیروگاهی

ساختمانهای نیروگاهی و پدافند غیرعامل

نیروگاهها و محیط زیست

معماری و طراحی مجموعه های ساختمانهای نیروگاهی

فناوری های نو و نیروگاه ها

آینده نیروگاه ها

باز زنده سازی و استفاده مجدد از ساختمان های نیروگاهی