# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1057-UOT احیای هویت در مجتمع مسکونی شیدا علیپور مقاله پذیرفته شده است
2 1077-UOT ارائه راهکارهای موثر جهت پیاده سازی اصول شهرسازی بیوفیلیک در ایران زهره رضایی سرابی، یداله صادقی مقاله پذیرفته شده است
3 1179-UOT ارزیابی شاخص های کمی و کیفی موثر در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: شهر اردبیل) رحیم هاشم پور، بابک نادری، سجاد عالی زاده ملایوسف مقاله پذیرفته شده است
4 1042-UOT (R1) ارزیابی عوامل کالبدی مراکز درمانی با رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد (با بررسی نمونه های موردی) سمیه لشگری، جمالدین سهیلی مقاله پذیرفته شده است
5 1183-UOT ارزیابی میزان تحقق پذیری پیش بینی های جمعیتی در طرح آمایش استان قزوین اکبر محمدی مقاله پذیرفته شده است
6 1154-UOT ارزیابی نقش فضاهای عمومی در ارتقاء سرمایه های اجتماعی رحیم هاشم پور، مهسا رسولی مقاله پذیرفته شده است
7 1098-UOT الگویه نوسازی آوانگارد ساختار کالبدی متاثر در فرم معماری همساز با اقلیم نمونه موردی (پایانه مسافر بری بندرماشهر) زهرا بلوچستانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1118-UOT (R1) امکان سنجی استانداردسازی کاربری های زمین شهری بهرام امین زاده گوهرریزی، سجاد عالی زاده ملایوسف مقاله پذیرفته شده است
9 1165-UOT اهمیت بررسی لرزه‌زمینساخت کلانشهرها قبل از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) زینب داودی مقاله پذیرفته شده است
10 1113-UOT بازآفرینی بافت های فرسوده با رویکرد ارتقاء حس تعلق ساکنان زهرا رجبی مقاله پذیرفته شده است
11 1047-UOT بازخوانی مؤلفه‌های معماری بومی در بافت تاریخی اردبیل (نمونه موردی: محله گازران) زهره خوش اندام، وحید وزیری، توحید حاتمی خانقاهی مقاله پذیرفته شده است
12 1175-UOT بررسی امکان رابطه تعاملی گرافیتی و شهرسازی مجید زارعی، احد فرنود احمدی مقاله پذیرفته شده است
13 1091-UOT (R1) بررسی تطبیقی اصول زری اسکیپ و منظر باغ مقبره شاه نعمت الله ولی ماهان سید حسام الدین طباطبایی پور، فرشته بناکار مقاله پذیرفته شده است
14 1155-UOT بررسی تطبیقی جدایی گزینی طبقاتی در دو شهر اصفهان و تهران از منظر عدالت توزیعی رحیم هاشم پور، مهدی ایمانی مقاله پذیرفته شده است
15 1122-UOT بررسی جایگاه و تأثیرات مهاجرت در برنامه ریزی منطقه ای فاطمه اسماعیلی مقاله پذیرفته شده است
16 1079-UOT بررسی سیاست های رویکرد بازآفرینی در محله منت مخت شهر پاریس مهسا الویری، مریم معینی فر، علی شریفی مقاله پذیرفته شده است
17 1126-UOT بررسی عناصر ورودی شهر کرمانشاه بر اساس معیارهای موثر در خوانایی سیمای شهر از نظر کوین لینچ فائزه کاویانی، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
18 1044-UOT بررسی کاربرد نقوش هندسی در معماری از گذشته تا امروز سمانه روح پرور، عرفان محمدی مقاله پذیرفته شده است
19 1136-UOT بررسی میزان تاثیر اصلاح نقاط حادثه خیز بر کاهش حوادث رانندگی (مطالعه موردی: سه نقطه حادثه خیز گرگاب، افتخاریه وگردنه داس) احمد گلی، هاجر مسلمی مقاله پذیرفته شده است
20 1195-UOT بررسی مسکن در شهرهای خوابگاهی با رویکرد توسعه پایدار سید مصطفی پرپنچی، حامد محمدی مقاله پذیرفته شده است
21 1177-UOT بررسی مفهوم فلکه در‌ شهر و لزوم بازطراحی آن، نمونه موردی فلکه همافر تبریز ناصر براتی، احد فرنود مقاله پذیرفته شده است
22 1087-UOT بررسی مؤلفه های کیفیت محیطی و میزان تأثیر گذاری آنها در افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری حمیدرضا جواهری، فریبرز کریمی مقاله پذیرفته شده است
23 1104-UOT بررسی نقش شهرداری در توسعه اقتصاد شهری و برندسازی حمیدرضا اربابی مقاله پذیرفته شده است
24 1043-UOT بررسی نقش میکروارگانیسم‌های زنده‌ی خشکی در بازشوها برای بهبود تهویه هوا ورودی ساختمان و کاهش مصرف انرژی پرستو توکلی، حمیدرضا بحرانی مقاله پذیرفته شده است
25 1059-UOT (R1) بررسی نقش و اهمیت مسکن در قانون اساسی (مطالعه ی موردی؛ مسکن در قانون اساسی کشورهای امریکا، افغانستان، نیجریه) اصغر شکرگزار، مریم سجودی مقاله پذیرفته شده است
26 1186-UOT بررسی و تحلیل کالبدی خانه‌ی امیری مشهد؛ به عنوان نمونه‌ای از خانه‌های سنتی شهرستان مشهد مرجان قلعه نوی، فاطمه شعبانی مقاله پذیرفته شده است
27 1093-UOT بررسی ویژگی های محیطی مؤثر بر افزایش مهارت آموزی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر آرزو شهبازی، سیده مرضیه طباییان مقاله پذیرفته شده است
28 1153-UOT برنامه ریزی راهبردی و نقش آن در باز آفرینی بافت فرسوده شهری نمونه موردی: محله ملک آباد واقع در منطقه 1 قزوین رحیم هاشم پور، روشنک جاویدان مقاله پذیرفته شده است
29 1108-UOT بودجه ریزی مشارکتی، رویکردی نو در مدیریت مالی شهرها نوید سعیدی رضوانی، علی نوذرپور، حمیدرضا تلخابی مقاله پذیرفته شده است
30 1156-UOT تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر الکترونیک بر تغییرات کاربری اراضی شهری رحیم هاشم پور، اکرم بابایی، زهرا رضایی مقاله پذیرفته شده است
31 1088-UOT (R1) تاثیر تعاملات اجتماعی شهروندان بر سرزندگی فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان خیام شهر قزوین) محمدحسن سعیدی مطلق، آیدا شنعه، امیرحسین منصوری پلاسی مقاله پذیرفته شده است
32 1084-UOT (R1) تاثیر حس تعلق به مکان در امنیت محله ، نمونه موردی محله اسلام آباد منطقه 2 تهران فاطمه قاسمی، محمدرضا مهربانی گلزار مقاله پذیرفته شده است
33 1094-UOT تأثیر طبیعت در افزایش حس تعلق نوجوانان به محیط های فرهنگی- تفریحی حامد دهقانی، ناصر حسن پور کازرونی مقاله پذیرفته شده است
34 1158-UOT تاثیر گونه های مجتمع های مسکونی پهلوی دوم در شکل گیری سبک زندگی رحیم هاشم پور، ندا هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
35 1102-UOT تبیین مقولة رضایتمندی سکونتی در مبانی رویکرد تسهیلگری نوسازی شهر تهران ملیحه باباخانی مقاله پذیرفته شده است
36 1137-UOT (R1) تحلیل نقش فضاهای بینابینی در شکل گیری فضاهای تعامل پذیر در بناهای فرهنگی (نمونه موردی: پردیس سینمایی پارک ملت) افسانه زرکش، سمیه رضائی مقاله پذیرفته شده است
37 1071-UOT تحلیل و بررسی کالبدی خانه ی امیری مشهد؛ به عنوان نمونه ای از خانه های سنتی شهرستان مشهد مرجان قلعه نوی ، فاطمه شعبانی مقاله پذیرفته شده است
38 1072-UOT (R1) تحلیل و برنامه ریزی کالبدی خانه ی قزوینی ها در اصفهان به عنوان الگوی سکونت در اقلیم گرم و خشک مرجان قلعه نوی، سهیلا عتیقی مقاله پذیرفته شده است
39 1052-UOT تفاوت بین عناصرپویایی و سرزندگی در میدان نقش جهان و میدان عتیق فاطمه جباری مقاله پذیرفته شده است
40 1100-UOT جایگاه بازآفرینی کالبدی شهری در طرح آمایش استان ها (نمونه موردی: شهر قزوین) بیتا بستانی، سمیرا قانعی مقاله پذیرفته شده است
41 1037-UOT (R1) جایگاه باغ مشارکتی در منظر شهری محمدحسین کریمی ها، رضا سامه، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
42 1075-UOT جایگاه جوانان در مدیریت شهری تهران الهه ترکمان مقاله پذیرفته شده است
43 1147-UOT جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهر، نمونه مطالعاتی: محله دیمج قزوین رزیتا حسنی، عفت ترکاشوند مقاله پذیرفته شده است
44 1173-UOT جستاری در ساماندهی بافت‌های قدیمی شهری با رویکرد آمایش شهری رحیم هاشم پور، ندا هاشم پور، سکینه علوی مقاله پذیرفته شده است
45 1157-UOT چالش های ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: محله اسلام اباد منطقه 2 تهران) رحیم هاشم پور، زهرا سلگی مقاله پذیرفته شده است
46 1110-UOT چالش های مدیریتی ارزیابی راهبردی زیست محیطی (SEA) در طرح آمایش استان تهران مهیار معززی عوض خواه، محمد قاسمی مقاله پذیرفته شده است
47 1105-UOT درآمدی بر اثر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار در شهرداری ها حمیدرضا اربابی مقاله پذیرفته شده است
48 1117-UOT روشها و فنون تبلیغات شهری و ساماندهی عناصر تبلیغاتی در فضاهای شهری نمونه موردی خیابان امام خمینی) ره( ارومیه عظیم عثمانیان، رحیم هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
49 1083-UOT ساماندهی بافت فرسوده، نمونه مطالعاتی: محله بلاغی قزوین عفت ترکاشوند، رزیتا حسنی، مهرنوش موفق مقاله پذیرفته شده است
50 1143-UOT سیری بر ریشه های فلسفی و شیوه های مطالعات تطبیقی در معماری (در آمایش سرزمین با رویکرد نظری) حسن ذوالفقارزاده مقاله پذیرفته شده است
51 1111-UOT (R1) سیری در معماری مدارس مکتب قزوین و گستره حوزه فرهنگی ایران جواد شکاری نیری مقاله پذیرفته شده است
52 1073-UOT سلساماندهی سکونتگسکونتگاههای غیر رسمی در راستای دستیابی به توسعه پایدار ( نمونه موردی ناحیه ۶ شهر کابل ) حسنیه هزاره مقاله پذیرفته شده است
53 1092-UOT سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان از حقوق و قوانین شهری ( نمونه مورد مطالعه : شهر قزوین ) مهدخت آشوری، جمال محمدی سید احمدیانی مقاله پذیرفته شده است
54 1180-UOT شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأخیرات پروژه‌های خطوط ریلی ایران میلاد حنیفه، پوریا قاسمی مقاله پذیرفته شده است
55 1050-UOT (R1) طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس الگوی آموزشی والدورف مونا تاروردی فیشانی، پریسا احدی، علیرضا جزء پیری مقاله پذیرفته شده است
56 1112-UOT (R1) طراحی مجتمع فرهنگی – تجاری با تلفیق معماری سنتی و مدرن محله ارمنستان شهر اردبیل آرمین شایقی مقاله پذیرفته شده است
57 1053-UOT (R1) طرح بازسازی فرودگاه مسجدسلیمان با رویکرد پدافند غیرعامل در جهت کمک به مدیریت بحران فاطمه جباری مقاله پذیرفته شده است
58 1164-UOT عوامل کالبدی-فضایی مکان و ارتقاء حس دلبستگی به بافت تاریخی (نمونه موردی : محله اسفنجان سمنان) ساجده خراباتی مقاله پذیرفته شده است
59 1069-UOT (R1) عوامل موثر روانشناختی محیط بر کودکان 3 تا 7 سال فاطمه رحمتی کامل، زهرا یزدی، مهدی زندیه مقاله پذیرفته شده است
60 1078-UOT مدیریت شهری در دوره قاجار پس از مشروطیت فرشته سهرابی سخی، هاجر خیام نیا مقاله پذیرفته شده است
61 1121-UOT مدیریت شهری، کلانشهرها و پایتخت‌ها مصطفی سرلک مقاله پذیرفته شده است
62 1096-UOT معیارهای مکان‌یابی کشاورزی شهری بنفشه محمدزاده، محمدرضا مهربانی گلزار مقاله پذیرفته شده است
63 1152-UOT مفهوم عدالت اجتماعی در شهرسازی رحیم هاشم پور، محبوبه بنار مقاله پذیرفته شده است
64 1159-UOT مقایسه تطبیقی تاریخ شکل گیری شهر در ایران و فرانسه رحیم هاشم پور، ندا هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
65 1061-UOT مقایسه تطبیقی تجارب بین المللی شهرسازی تاکتیکی (گیلونگ، پورتلند، قاهره و مشهد) ساناز سعیدی، وحید محکی مقاله پذیرفته شده است
66 1150-UOT مقایسه تطبیقی شاخص های اجتماعی مسکن در بافت فرسوده بهسازی و نوسازی شده و بافت شهرهای جدید (نمونه موردی: محله خوب بخت تهران و محله جنوبی فاز دو شهر جدید پرند) لادن رحم دل، رضا قاضی، محمد علی اعتمادی، مرتضی گلشاهی مقاله پذیرفته شده است
67 1172-UOT مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : ارومیه ) علی ترکمانی مقاله پذیرفته شده است
68 1086-UOT مولفه‌های طراحی منظر به منظور کاهش رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه ساناز سلطانی مقاله پذیرفته شده است
69 1062-UOT (R1) نقش توسعه و تأثیر آن بر منظر فرهنگی روستاهای کندوان و میمند شادی اسلامی، رضا رحیم نیا مقاله پذیرفته شده است
70 1076-UOT نقش طراحی شهری در کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله پیش از بحران مرتضی رستمی پاکان، فرشته سهرابی سخی مقاله پذیرفته شده است
71 1095-UOT نقش طراحی منظر در روند بهبود عملکرد کودکان اوتیسم گلنوش عمیدی طهرانی، محمدرضا مهربانی گلزار مقاله پذیرفته شده است
72 1063-UOT نقش فرهنگ برانسان،طبیعت ،معماری نشاط خشنود مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1058-UOT نقش فرهنگ و هویت بر پلان های مجتمع مسکونی (نمونه موردی : مناطق کردنشین) شیدا علیپور مقاله پذیرفته شده است
74 1223-UOT نقش کنار رودها در جذب گردشگر جهت آمایش سرزمین(نمونه موردی: کنار رود دز درشهرستان دزفول) سیده عفت سیدزارع، احمد رضا کابلی مقاله پذیرفته شده است
75 1149-UOT نگاهی به ساختار کاروانسراهای شاهراه خراسان (نمونه مورد مطالعه : کاروانسرای سنگ کلیدر - مشهد - سبزوار) لیلی باقرجیران مقاله پذیرفته شده است
76 1070-UOT (R1) نگاهی به ساختار کالبدی کاروانسراهای شاهراه خراسان (نمونه مورد مطالعه: کاروانسرای سنگ کلیدر- مشهد- سبزوار) لیلی باقرجیران، رضا رحیم نیا، مهرزاد پرهیزگاری مقاله پذیرفته شده است
77 1142-UOT نگرشی بر فلسفه و مبانی معماری شهر اسلامی (با رویکرد آمایش سرزمین) حسن ذوالفقارزاده مقاله پذیرفته شده است
78 1033-UOT (R1) نگرشی بر فلسفۀ مبانی معماری شهر اسلامی (با رویکرد آمایش سرزمین) حسن ذوالفقارزاده مقاله پذیرفته شده است