چالشهای توسعه روستاها از منظر فرهنگی، سبک زندگی و توسعه کالبدی با رویکرد آمایشی
کد مقاله : 1075-UOT
نویسندگان:
رحیم هاشم پور *
دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
چکیده مقاله:
چکیده:
نقش روستا در ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و همینطور توسعه شهرها بسیار مهم و تعین کننده می باشد. عناصر طبیعی و بومی در مناطق روستایی از مهمترین ویژه گیهای یک روستا محسوب می گردند. توسعه شهرها و مهاجرت از روستا به شهر و یا تبدیل شدن روستا به شهر در چند دهه اخیر و امروزه مهاجرت معکوس از شهر به روستا بدلیل الودگی و نیاز به هوای پاک از عوامل مهم و مورد توجه به روستا می باشد.
امروزه توجه به روستا و اهمیت حفظ ساختار روستا بدلیل نیاز بیش از بیش انسان به فضاها و محیط های طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. بنظر می رسد اهمیت احیاء و باز آفرینی روستاها از باز افرینی شهری مهمتر باشد. عدم توجه کافی به روستا در کشور موجب مهاجرت بی رویه به شهرها و تخلیه روستاها گردیده است. در بررسیهای بعمل آمده عواملی همچون مشارکت اجتماعی، آموزشی-ترویجی، نهاد های دولتی، نهادهای روستایی، اقتصادی، حقوقی-قانونی از مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار روستایی شناخته شده اند که متاسفانه عدم توازن بین آنها و همینطور تاکید حداکثری بر عوامل اجتماعی بیانگر نیاز به توجه هرچه بیشتر به روستاهای کشور می باشد.
در این مقاله به بررسی چالشهای موجود در توسعه روستاها از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و کالبدی و ....... و بلعکس نتیجه مهاجرت معکوس به روستاها از منظر احیاء، باز آفرینی و آمایش روستایی پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
کلید واژه گان: روستا، احیاء، باز آفرینی، آمایش روستایی، توسعه روستایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است