تأثیر نقش گردشگری بر ابعاد اقتصادی روستا-شهر
کد مقاله : 1069-UOT
نویسندگان:
محمد کمرروستا *1، طاها عارف نیا2، ملیحه باباخانی3
1گروه برنامه ریزی شهری دردانشگاه بین الملل امام خمینی
2دانشگاه تربیت مدرس تهران
3استادیارگروه شهرسازی,دانشکده معماری وشهرسازی,دانشگاه بین الملل امام خمینی
چکیده مقاله:
به دلایل مختلفی درچنددهه گذشته نسبت جمعیت شهری وروستایی معکوس شده است وبیش از30 هزار روستا خالی ازسکنه شده اند و دربعضی روستاها فقط افرادسالخورده و ازکارافتاده ساکن هستند.مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نه تنها به دلیل تعطیل شدن مراکز تولیدروستایی است بلکه سبب تشدید مسایل حاشیه نشینی دراطراف شهرها و بروز مشکلات عدیده اقتصادی ,اجتماعی, وامنیتی شده است واکثر اقدامات درزمینه توسعه روستاها درغالب پروژه های زیرساختی می‌باشد.که همسوب رای توسعه اقتصادی روستاها وشکوفایی آنها نیست وصرفابه دسترسی ها وابعادکالبدی دسترسی توجه نموده اند. نحوه و دامنه روابط شهر و روستا به صورتهای گوناگون بر رشد و توسعه سکونتگاه‌های روستایی اثر میگذارد، یکی از اثرات روابط شهر و روستا بر مهاجرت‌های روستایی شهری هست . برنامه ریزان شهری,گرایش بیشتری به مساعل شهری وتوجه اندکی به روستاها وپتانسیلهای آنها دارندالبته روابط متقابل روستاها وشهرها برهم مانند پیوند فضایی وهمچنین روابط متقابل بخشی می‌تواند برهم اثرگذارباشند. می‌توان این گونه ادعا نمود که تاثیروعملکرد شهرها برروستا ها غیرقابل چشم پوشی است.تاثیربراراضی کشاورزی:سوداگری زمین باعث افزایشقیمت زمین دراطرف شهرها ووروستاها شده وتاثیرمنفی برروستاها واراضی کشاورزی آنها گذاشته است.
کلیدواژه ها:
روستا – شهر ,گردشگری, توسعه روستایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است