برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در دهستان برغان
کد مقاله : 1065-UOT
نویسندگان:
امین نجاتی فرد *1، لیلا اندجی گرمارودی2
1کارشناس عمران حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز
2دانشگاه ازاد نور
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد نواحی روستایی، لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری جزء اولویت‌های اصلی برای توسعه روستاهاست. اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملی و بین المللی نیازمند امکان‌سنجی و تدوین راهبرد متانسب با پتانسیل‌های هر مکان است. در واقع اگر گردشگری بدون برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و اصولی در نواحی روستایی پی‌گیری شود، می‌تواند به عنوان عامل آسیب‌رسان به مناطق روستایی و منابع آن باشد. با توجه به مطالب فوق در تحقیق حاضر با استفاده از روش‌های آماری و مطالعات میدانی سعی شده است، ابتدا وضعیت گردشگری در دهستان برغان و تاثیرات این فعالیت در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه ساکنین محلی، گردشگران و مسوؤلان ارزیابی شده و با استفاده از برنامه‌ریزی راهبردی (SWOT) پتانسیل‌ها و ویژگی‌های داخلی و خارجی این منطقه مشخص و استراتژی‌های مناسب برای توسعه گردشگری، برای این منطقه ارائه شده است. تجزیه و تحلیل‌های پژوهش حاکی از آن است استراتژی‌ گردشگری دهستان برغان استراتژی رقابتی- تهاجمی (SO) می باشد. در واقع نقاط قوت و فرصت گردشگری دهستان برغان به مراتب بیشتر از نقاط ضعف و تهدید آن می‌باشد و دهستان برغان دارای پتانسیل‌های بسیار زیاد در زمینه گردشگری می‌باشد. بنابراین با توجه به توضییحات فوق، باید گفت که دهستان برغان قابلیت و پتانسیل لازم برای توسعه‌ی گردشگری و تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری را دارد و فرضیه پژوهش تائید می‌گردد.
کلیدواژه ها:
گردشگری، دهستان برغان، برنامه‌ریزی، راهبرد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است