بررسی الگوی توزیع فضایی روستاها در استان قزوین با استفاده از آمار فضایی
کد مقاله : 1063-UOT
نویسندگان:
محمدحسن سعیدی مطلق *
رشته مهندسی شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
چکیده مقاله:
الگوی پراکنش روستاها و جمعیت آن ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در دوران گذشته نقش عوامل طبیعی مثل قابلیت اراضی و دسترسی به آب از مهمترین عوامل در مکان گزینی و جمعیت پذیری سکونتگاه های روستایی بوده است ولی با پیشرفت های تکنولوژیکی نقش این عوامل ضعیف تر گردیده و عوامل دیگری مثل دسترسی به شبکه های ارتباطی و همچنین دسترسی به مراکز کار و فعالیت نقش چشمگیری در جمعیت پذیری و افزایش جمعیت روستاها داشته است.
در این تحقیق هدف اصلی بررسی نقش عوامل مختلف در شکل گیری الگوی توزیع فضایی جمعیت روستایی در سطح استان قزوین بوده است. به همین منظور با استفاده از روش های آمار فضایی مثل تحلیل نقاط داغ (HOT SPOT ANALYSIS) و رگرسیون فضایی وزنی (Geographically Weighted Regression) به بررسی این موضوع پرداخته شد. نتایج تحقیق نشانگر نقش بالای دسترسی به مراکز کار و فعالیت و شبکه های ارتباطی در جمعیت پذیری و الگوی توزیع جمعیت روستایی در سطح استان قزوین می باشد.
کلیدواژه ها:
توزیع فضایی، روستا، آمار فضایی، قزوین.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است