نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد محلی
کد مقاله : 1062-UOT
نویسندگان:
سیده پریا حسینی چشمه ماکانی *
دانشگاه تهران- تهران-ایران
چکیده مقاله:
صنعت گردشگری به عنوان مفهومی فراگیر در سال‌های اخیر همواره موردتوجه جوامع بشری در راستای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها بوده‌است. چناچه مفهوم توسعه در جهان امروزه مرزهای خود را از محدوده اقتصاد فراتر برده و در عرصه‌های دیگر نیز به صورت متوازن و متعادل به منصه ظهور رسیده‌است. توسعه راهی به سمت ارتقاء و بهبود کیفی زندگی در بطن جامعه است که عوامل مختلفی در ایجاد و دگرگونی آن مترتب است. این صنعت قادر است با مشارکت در اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد، اقتصاد جوامع محلی را احیاء‌کند و تعادلی مطلوب میان گردشگران، مقصد و جامعه میزبان برقرار‌سازد. در همین راستا کشف قابلیت‌های پنهان و منحصر‌به‌فرد هر مکان به‌ویژه محیط‌های روستایی به عنوان مقاصد گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و رونق اقتصاد ملی و محلی ایفاد‌کند.
با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی به مثابه یکی از مردمی‌ترین اشکال گردشگری، می‌توان چنین انتظار داشت که این صنعت فراگیر از یک سو به رشد و توسعه اقتصادی و تنوع فعالیت‌های روستایی و از سوی دیگر با بهره‌گیری از نیروی انسانی، به فراهم‌سازی بستر مناسب جهت اشتغال و درآمد‌زایی برای ساکنان روستاها منجر گردد و فرصتی برای توسعه همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف را مهیا‌سازد. حفظ اصالت و هویت روستا یکی از مهمترین مسائل در نتیجه رشد و توسعه است، چراکه اصالت وجودی و بستر فرهنگی منحصربه فرد هر مکان آن را از مکان‌های دیگر تمییز می‌دهد و بدان هویت می‌بخشد.
روش پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی است و با استناد به منابع کتابخانه‌ای از تحلیل‌های نگارنده در خلال توضیحات استفاده‌شده‌است.
کلیدواژه ها:
صنعت گردشگری، روستا، اقتصاد، توسعه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است