طراحی راهبردی- اکولوژیکی در روستاهای هدف گردشگری (نمونه موردی: روستای حجیج)
کد مقاله : 1061-UOT
نویسندگان:
محمدحسن سعیدی مطلق *1، اکبر محمدی2
1رشته مهندسی شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
2گروه معماری و شهرسازی ، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران
چکیده مقاله:
طراحی اکولوژیک دیدگاهی است که از دهه های 1960 و 1970 گسترش زیادی در دنیا پیدا کرد و مبانی نظری آن رشد و توسعه یافت ولی از نظر اجرایی گسترش چندانی در دنیا به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه نداشت. روستاهای هدف گردشگری نیز یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در ایران هستند که نقش مهمی در پذیرش گردشگران در سطوح ملی و منطقه ای دارند. در این تحقیق هدف اصلی، طراحی یکی از روستاهای هدف گردشگری با دیدگاه اکولوژیکی است. مطالعات طراحی اکولوژیک روستای حجیج در سه مرحله صورت گرفته است که مرحله اول شامل مرحله شناسایی و مرحله دوم شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و مرحله چهارم ارائه طرح ها و برنامه های پیشنهادی است.
در این تحقیق با استفاده از دیدگاه طراحی اکولوژیک و تلفیق آن با دیدگاه راهبردی به ارائه راهبردهای طراحی در یکی از روستاهای هدف گردشگری در ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشانگر قابلیت بالای این روش ترکیبی در ارائه راهبردهای مناسب در طراحی پایدار روستا می باشد.
کلیدواژه ها:
طراحی راهبردی- اکولوژیک، روستا، هدف گردشگردی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است