امکان سنجی گردشگری روستایی در محور گردشگری اردبیل- حیران با بهره‌گیری از GIS
کد مقاله : 1058-UOT
نویسندگان:
بابک نادری *1، رقیه هدایتی لاسکی2، رضا نوروزی آبی بیگلو3
1دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین
2دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
3دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چکیده مقاله:
در کشور ایران، روستاها با وجود داشتن منابع طبیعی پایه کشاورزی، با مشکلات اقتصادی مواجه می‌باشند. این مسئله موجب توجه به راهکارهای مکمل اقتصادی مانند گردشگری را مطرح می‌سازد. گردشگری روستایی می‌تواند طیف وسیعی از انواع گردشگری را شامل گردد (گردشگری ماجراجویانه، گردشگری فرهنگی و...) . محور اردبیل-حیران به لحاظ خصوصیات طبیعی و ویژگی‌های اقلیمی از مهمترین محورهای مواصلاتی و جاذب گردشگر در استان اردبیل می‌باشد. اما مسئله این است که ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی در توسعه این محور دخالت زیادی نداشته است و به نظر می‌رسد که محور اردبیل-حیران در راستای گردشگری روستایی و نتایج حاصل از آن در جهت اقتصاد تکمیلی، استعداد و ظرفیت دارد. هدف کلی این تحقیق شناسایی و بررسی قابلیت‌های طبیعی گردشگری روستایی در محور اردبیل-حیران به منظور توسعه صنعت گردشگری می‌باشد. لذا این پژوهش در این راستا، با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نسبت به شناسایی مناطق مستعد گردشگری اقدام نمود. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. براساس یافته‌های تحقیق محور اردبیل – حیران در زمینه گردشگری روستایی دارای استعداد می‌باشد. در انتها نیز یک نتیجه گیری صورت گرفته است و راهکارهای کاربردی نیز ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
گردشگری روستایی، اردبیل-حیران، GIS
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است