ارتقاء وضعیت اقتصادی با تاکید بر توسعه گردشگری اقامتی-زیارتی (نمونه مورد مطالعه: روستای فلار)
کد مقاله : 1054-UOT
نویسندگان:
فاطمه یعقوبی *1، فاطمه صادقی2
1معماری، معماری و شهرسازی، بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
2گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، شهر قزوین، ایران
چکیده مقاله:
گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و می‌توان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی جوامع روستایی قلمداد کرد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل ارتقاء وضعیت اقتصادی روستای فلار با تاکید بر توسعه‌ی گردشگری اقامتی-زیارتی از طریق تکنیک سلسله مراتبی(AHP) می‌باشد. این یک پژوهش کاربردی است که نگارندگان ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط و سپس با نظرسنجی از 20 نفر از ساکنین روستای فلار، معیارها و زیرمعیارهای اولیه رتبه بندی آنها را شناسایی و تدوین کرده و به طراحی ساختار سلسله مراتبی اقدام ورزیدند و سپس با استفاده از نرم افزار Expert choice شاخصه‌های ارزیابی اقتصادی و گردشگری، با توجه به معیارهای تعیین شده، رتبه‌بندی شدند. یافته‌های مقاله وزن هر یک از گروه‌های SWOT را مشخص کرد: نقاط قوت: 2/44 درصد، نقاط ضعف: 4/8 درصد، فرصت‌ها: 2/40 درصد، تهدیدها: 1/7 درصد می باشد. در گروه نقاط قوت وﺟﻮد امام زاده به عنوان عنصر شاخص مذهبی در روستا، در گروه نقاط ضعف نبود امکانات عمومی نظیر فرهنگی و تفریحی، در فرصت‌ها ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف و در تهدیدها عدم امکانات و زیرساخت‌های مناسب در منطقه برای جذب گردشگر، مهم‌ترین اولویت‌های تعیین شده هستند. با توجه به یافته‌ها 4 راهبرد ساماندهی و گسترش فضاهای اقامتی – زیارتی، بازنگری در خدمات و تسهیلات ارائه شده در زمینه گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های جدید مانند هتل و رستوران برای ایجاد رغبت و ورود گردشگران به منطقه و ساماندهی و مرمت حمام تاریخی روستا جهت جذب گردشگران در روستا و منطقه ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها:
توسعه‌ی گردشگری، گردشگری روستایی، وضعیت اقتصادی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مدل SWOT
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است