بررسی تأثیرات باد در منظر و بافت معماری روستای قلعه نو «ماسوله دوم»، منطقه‌ی سیستان ایران
کد مقاله : 1053-UOT
نویسندگان:
نغمه بهبودی *1، اکبر کیانی2
1گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
2گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
چکیده مقاله:
باد به عنوان یکی از عوامل طبیعی در منطقه سیستان ایران همواره طی دوره‌های گذشته، تاکنون در ابعاد مختلف زندگی مردم مورد توجه قرار گرفته است. بادهای منطقه سیستان شهرت جهانی دارند، به ویژه بادهای 120 روزه که در ماه‌های گرم سال از اهمیت خاصی برخوردار هستند (طراحی بافت معماری). بر این اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیرات باد در منظر و بافت معماری روستای قلعه‌نو «ماسوله دوم»، منطقه‌ی سیستان ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و بررسی‌های میدانی مرتبط با موضوع و قلمرو پژوهش در محدوده مورد بررسی (روستای قلعه‌نو) و منطقه سیستان است. «فایل هواشناسی استاندارد» ساخته شده است، سپس در نرم‌افزار WRPLOT View داده‌های باد (بر اساس سال، ماه، روز، ساعت، جهت وزش باد، سرعت باد و تعداد باد) انجام گردید، با بارگذاری فایل Samson گزینه‌های مختلفی از وضعیت باد (مت دیتا (Met Data)، فراوانی‌ها، جداول، گلباد، نمودار و ...) قابل ارائه شد، برای این‌که دید و منظر بهتری از وضعیت گلباد قابل ارائه باشد، خروجی (Export Options) به نرم‌افزار گوگل ارث پرو هدایت گردید، سپس وضعیت گلباد با مختصات دقیق بر روی خروجی تصاویر ماهواره‌ای (View Image Satelate) استقرار یافت. نتایج نشان می‌دهند؛ معابر و بافت معماری روستای قلعه‌نو در تطبیق با بادهای معروف 120 روزه (سال‌های اخیر بیشتر از 120 روز) با جهت شمال‌غربی به جنوب‌شرقی واقع شده‌اند تا ضمن استفاده از محاسن فراوان آن، از انباشت ریزدانه‌های ناشی از طوفان شن در سطح معابر جلوگیری نماید.
کلیدواژه ها:
باد، اقلیم، منظر روستا، قلعه‌نو، WRPLOT View، سیستان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است