توسعه گردشگری پایدار روستایی: نمونه موردی روستای ارمیان
کد مقاله : 1052-UOT
نویسندگان:
سارا دادپور *1، ساجده خراباتی2، زهره سینایی3، فرشته عاطفی پور4
1گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
3دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود
4دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
چکیده مقاله:
روستاهای ایران با چالشهای فراوانی مواجه هستند. با توجه به پتانسیل های متنوع گردشگری در روستاها، توسعه گردشگری پایدار روستایی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را توامان مدنظر قرار می دهد می تواند به توسعه پایدار روستاها کمک نماید. لذا تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پایدار روستایی انجام شد. محدوده تحقیق، روستای ارمیان در استان سمنان انتخاب گردید. برای نیل به هدف تحقیق از روش برنامه ریزی راهبردی استفاده شد. خصوصیات روستای ارمیان با استفاده از تکنیک سوات با توجه به چشم انداز گردشگری پایدار تحلیل شد. اهداف کلان و عملیاتی آن تدوین گردید و راهبردها نیز با استفاده از مدل سوات تدوین شدند و زیر مجموعه اهداف دسته بندی گردیدند. راهبردهای دارای اولویت اجرائی با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس داخلی- خارجی تعیین شدند. نتایج تحقیق اولویت اجرائی راهبردهای حداکثر- حداکثر را برای روستای ارمیان نشان داد. در مرحله آخر نیز طراحی یکی از پروژه های تعریف شده در راهبردهای حداکثر-حداکثر به عنوان نمونه ارائه شد.
کلیدواژه ها:
گردشگری پایدار روستایی، تکنیک سوات، برنامه ریزی راهبردی، ارمیان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است