بررسی توان‌های گردشگری و ارائه‌ی راهکارهایی جهت توسعه‌ی گردشگری پایدار روستایی (نمونه موردی: روستای نیاق قزوین)
کد مقاله : 1046-UOT
نویسندگان:
رضا جعفری ها *1، بیتا اجلال موغاری2، ملیکا بدری مقدم فاروج2
1استادیار معماری، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران.
2مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
چکیده مقاله:
توسعه‌ی گردشگری در مناطق روستایی یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی منطقه و ازجمله موارد تاثیرگذار در کارآفرینی روستایی محسوب می‌شود وطبیعتا منافع اجتماعی و فرهنگی ویژه ای به دنبال دارد. همچنین جنبه‌ی انگیزشی برای فعالیت‌های روستاییان دارد و توجه آن‌ها را به کار و نتیجه‌ی نهایی مطلوب‌تر، فزونی می‌بخشد. این تحقیق با هدف شناسایی جاذبه‌ها و توان‌های گردشگری و بررسی ضعف ها در راه توسعه‌‍‌ی گردشگری روستایی صورت پذیرفت. همچنین در این پژوهش به ارائه‌ی راهکارهایی جهت توسعه‌ی گردشگری پایدار پرداخته شده است. برای این منظور روستای نیاق، واقع در شانزده کیلومتری شمال استان قزوین، به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش داده ها از طریق پرسمان محلی و شورا، مشاهدات عینی، شواهد موجود و روش کتابخانه ای و اسنادی جمع‌آوری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که این روستا علیرغم داشتن قابلیت‌های گردشگری، از منافع حاصل از فعالیت های گردشگری بی نصیب مانده است که از دلایل این امر می‌توان به ناشناخته بودن توان‌های گردشگری این روستا و عدم وجود راهکار و برنامه‌ی تعیین شده برای رشد و توسعه ی آن اشاره کرد. در نتیجه در صورت اهمیت دادن به توسعه‌ی گردشگری در این روستا و حمایت اقتصادی مسئولین، روستای نیاق می‌تواند به یکی از جاذبه‌های گردشگری فعال ایران افزوده شود. از جمله کارهایی که می‌توان برای توسعه گردشگری این روستا انجام داد می‌توان به معرفی ایوان نیاق به مردم سایر شهرها و یا برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی اشاره کرد.
کلیدواژه ها:
توان‌های گردشگری، توسعه‌ی گردشگری روستایی، گردشگری پایدار، روستای نیاق قزوین.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است