بررسی تاثیرات جغرافیای روستا بر کیفیت زندگی روستاییان (نمونه موردی: روستای اشتبین در استان آذربایجان شرقی)
کد مقاله : 1045-UOT
نویسندگان:
امیرحسین منصوری پلاسی *، حسین مدی
گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
چکیده مقاله:
شرایط اقلیمی مختلف ایران باعث‌شده در هر منطقه، معماری متناسب با آن اقلیم را داشته باشیم و معماری در مناطق گرمسیری با معماری اقلیم سرد متفاوت است. در این میان روستاهایی که جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند توانسته‌اند با فاکتورهای اقلیمی از جمله باد، تابش آفتاب، پوشش گیاهی و مصالح بوم آورد، به بهترین نوع، خود را با اقلیم و محیط سازگار کنند. هنگامی که از روستایی گذرمی‌کنیم، تراکم و بافت خانه‌ها توجه همه را برمی‌انگیزد. گاهی خانه‌ها را در دامنه کوه می‌سازند که این بافت پلکانی بسیار جذاب است و نمی‌توان بدون توجه از کنار آن ردشد. از نکات مبهم موجود در این بافت‌های روستایی می‌توان به دلیل ساخت خانه‌ها برروی دامنه‌ی کوه و تراکم آن‌ها اشاره نمود. در این مشاهده می‌خواهیم دریابیم که چرا این خانه‌ها به‌صورت متراکم در کنار هم ساخته‌شده‌اند و علت وجود برخی فضاهای خالی در بین خانه‌ها چیست. به ابهامات توسط منابع کتابخانه‌ای، مشاهده، تجربه حضور در بافت روستایی و همچنین مصاحبه با اهالی محترم روستای اشتبین پاسخ داده‌خواهدشد.
کلیدواژه ها:
اشتبین، روستا، جغرافیا، معماری، اقلیم.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است