بررسی نقش بیوگاز بر اقتصاد روستاهای منطقه الموت در استان قزوین
کد مقاله : 1043-UOT
نویسندگان:
امیرحسین منصوری پلاسی *، حسین مدی، محمدصادق کریمی ابهری
گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
چکیده مقاله:
انرژی سنگ‌بنا و پایه و اساس اقتصاد صنعتی مدرن است. انرژی یک عنصر ضروری برای تقریباً تمام فعالیت‌های انسانی فراهم می‌کند. هیچ کشوری نتوانسته است به توسعه‌ای فراتر از یک اقتصاد معیشتی دست یابد، بدون آن که بخش وسیعی از جمعیت در آن کشور حداقل دسترسی به خدمات انرژی را داشته باشند. ابعاد مطرح شده در توسعه پایدار، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی، باد، زمین گرمایی، زیست توده، هیدروژن و سایر مواردی از این دست است. باتوجه به میزان جمعیت روستایی کشور، پراکندگی جوامع روستایی و هزینه‌بر بودن اتصال آن‌ها به شبکه سراسری انرژی از یک سو و عدم بهره‌مندی روستاها از سیستم بهداشتی دفع فاضلاب و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن از سوی دیگر، استفاده از فناوری بیوگاز در مقیاس روستایی در طی چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله که به صورت مروری تدوین شده است با بررسی منابع و متون داخلی و خارجی، پس از تشریح اهمیت و نقش انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر در جهان امروز، به بررسی مشکلات روستاهای منطقه الموت واقع در استان قزوین در رابطه با تأمین انرژی پرداخته می‌شود. در ادامه باتوجه به پتانسیل این منطقه برای استفاده از بیوگاز، مزایای استفاده از بیوگاز در مناطق روستایی و نقش و تأثیر آن بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت توسعه روستایی مورد بحث قرار گرفته است. در پایان پیشنهادات کاربردی و راهکارهای عملی برای استفاده از این انرژی پاک، ارزان و با ارزش ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
اقتصاد، روستا، بیوگاز، الموت، انرژی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است