بررسی اثر فرهنگ عامه در شکل گیری معماری روستاهای ایران (با تاکید بر روستای دوان)
کد مقاله : 1036-UOT
نویسندگان:
پروانه واحدی مقدم *1، بهزاد وثیق2، محمد دیده بان3
1گروه معماری و شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی جندی شاپور ، دزفول ، ایران
2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول/گروه معماری
3گروه اموزشی معماریو شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی جندی شاپور ،ذزفول ، ایران
چکیده مقاله:
در سال های اخیر پژوهش هایی در رابطه با سبک زندگی و معماری روستایی انجام شده است که مسکن و محل سکونت آدمی کالبدی است که نشانی از خود فردی و جمعی وی را منعکس می سازد..معماری روستایی ایران حاوی روش زندگی و اصول زیستی است که در قالب کالبد، سازماندهی فضا ، و تزیینات ،قابل مشاهده است. در این تحقیق تلاش می شود تا به لازم معرفی معماری تاریخی روستای دوان از توابع کازرون به بررسی عوامل سازنده پلانی خانه های مسکونی آن پرداخته شود . روش انجام تحقیق در این مقاله براساس روش تفسیرتاریخی و توصیفی تحلیلی به همراه بررسی یک خانه از این منطقه است. از این روی با بررسی تعداد 5 عدد خانه تلاش شده است به الگوی واحدی در میان خانه ها دست یافته شود وریشه های سازنده سازماندهی پلانی بررسی شود در نهایت نتیجه می شود که معماری خانه ها براساس اصل پاکی و ناپاکی که براساس اصول اسلامی است اکتساب شده است .
کلیدواژه ها:
سبک زندگی ، معماری روستایی ، دوان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است