بررسی عوامل موثر در شکل گیری مسکن روستایی (نمونه موردی : روستای ابرسیج شاهرود)
کد مقاله : 1033-UOT
نویسندگان:
ساجده خراباتی *1، سارا دادپور2، محدثه علیمحمدی3، محمد صفاری3
1هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
2هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
3دانشجوی کارشناسی رشته معماری دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
چکیده مقاله:
مسکن روستایی به خصوص در گذشته نمادی از هویت و بیانگر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی منطقه بوده است. اما امروزه همزمان با ورود تکنولوژی، تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی، تحولات گسترده ای در الگوی معماری مساکن روستایی ایجاد شده است، به نحوی که دیگر خانه های روستایی امروزی متناسب با شرایط بستر اقلیمی، زیستی و سبک زندگی روستایی نمی باشند. در این میان معماری مسکن روستایی قدیم واجد شاخص ها و معیارهای ارزنده ای است که می تواند پس از شناسایی و تحلیل، در ساخت و سازهای جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل موثر در شکل گیری مسکن روستایی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی- توصیفی می باشد. بدین منظور پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در این زمینه، ابتدا عوامل موثر در شکل گیری مسکن روستایی مشخص شده و سپس به وسیله مطالعات میدانی در نمونه موردی روستای ابرسیج شاهرود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی-معیشتی و محیطی-اقلیمی در شکل گیری مسکن روستایی موثر می باشند. در ادامه مسکن روستای ابرسیج بر اساس آنها تحلیل شده است و در نهایت الگویی برای مسکن معاصر روستا ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
مسکن، معماری مسکن روستایی, روستای ابرسیج.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است