بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها
کد مقاله : 1032-UOT
نویسندگان:
علی ترکمانی قره ورن *1، عرفان رحیم پور2
1دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
2دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امان خمینی قزوین
چکیده مقاله:
در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی - توصیفی انجام گرفته است؛ تلاش است با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی، به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مهاجرت روستائیان بپردازیم . نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت فرایندی انتخابی است که با خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و جمعیتی ارتباط متقابل دارد. و نفوذ نسبی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نه تنها بین کشورها و مناطق، بلکه حتی در داخل مناطق و جمعیتهای جغرافیایی متفاوت باشد.امروزه توسعه شهرها و گسترش صنایع در رشته های گوناگون که خدمات مربوط به آنها را نیز پدید آورده، همچنین برقراری ابزار جدید و تکنیکهای نو تولید زراعی در روستاها، زمینه ای را فراهم نمود که از یک طرف نیاز شهر به نیروی انسانی بیشتر را مطرح و از طرف دیگر تمرکز بی حاصل و بی ثمر همین نیرو را در روستا پدید آورد. با چنین حالتی است که ما با مسئله مهاجرت روبرو خواهیم بود و حال اگر تعادلی بین دو متغیر دفع از روستا و جذب در شهر بوجود نیاید با مشکلات فراوان در روستاها و در شهرها روبرو خواهیم شد. لذا باید گفت عمدتأ تفاوت در کارکردها، خدمات و زمینه های اشتغال و درآمد در شهر و روستا و تفاوتهای منطقه ای از جمله مهمترین علل مهاجرتهای روستا- شهری بوده که بدنبال آن گسترش بی رویه شهری به لحاظ فیزیکی و جمعیتی و نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، ناشی از آن و همچنین گسترش محلات حاشیه نشین بخصوص در شهرهای بزرگ از جمله عمده ترین پیامدهای مهاجرتی بر شهرها می باشد.
کلیدواژه ها:
روستا، مهاجرت، شهر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است