بازخوانی رهیافت توسعه روستایی مبتنی بر توسعه پایدار
کد مقاله : 1031-UOT
نویسندگان:
علی ترکمانی قره ورن *1، عرفان رحیم پور2، رحیم هاشم پور3
1دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
2دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امان خمینی قزوین
3دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
چکیده مقاله:
توسعه روستایی فرآیندی است همه جانبه، موزون و درون زا که در چارچوب آن ظرفیت ها و توانایی های اجتماعات روستایی برای رفع نیازهای اساسی، مادی و معنوی و کنترل موتور بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی) رشد و تعالی می یابد. با توجه به نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش هایی که برای توسعه ملی صورت می گیرد و بهره مندی از مواهب آن، گام بزرگی در جهت تحقیق توسعه همه جانبه در بر خواهد داشت. در توسعه روستایی باید به توسعه پایدار توجه کرد. سیاست های اصولی توسعه پایدار را می توان به چهار گروه تقسیم کرد: به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر - پایدار ساختن مصرف منابع تجدید پذیر - نگه داشتن حد تولید ضایعات و آلودگی ها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی - تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی.
کلیدواژه ها:
توسعه پایدار، توسعه روستایی، روستا
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است