شناسایی الگوی قرارگیری ابنیه در قطعات خانه های روستایی (نمونه موردی روستای گوگ تپه)
کد مقاله : 1029-UOT
نویسندگان:
رحیم هاشم پور1، عرفان رحیم پور *2، کیمیا یاسین بند3
1دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
2دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران.
3دانشجوی کارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی آئین کمال ارومیه، ایران.
چکیده مقاله:
عموما روستا به محدوده و منطقه ای خارج از شهر اطلاق می شود که از سه ویژگی: کم بودن جمعیت، اقتصاد مبنی بر کشاورزی و دامداری و تکیه بر ساختار های محیطی و سنتی برخوردار است. شکل گیری روستاها بر اساس فاکتورهای مختلف بر استقرار و بافت و نحوه شکل گیری روستایی تاثیر بسزایی دارد و این بدلیل حضور عوامل مختلف و پیچیدگی است. عواملی همچون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طبیعی و ... می باشد. معماری روستایی ایران به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخگویی به نیازهای انسانی، فعالیت های مردمی، عناصر تولیدی و محیط زیست، مجموعه ای همگن از ارتباطات و کارکردها و نقش چند عملکردی فضاهای آن می باشد برای دستیابی به شناخت، نخستین گام پیمایش و تبیین ملموس واقعیت ها در محیط زندگی روزمره روستایی است. انطباق واقعیت های مشهود باشرایطی است که ذهن با آن ها آشناست ولی به صورت عینی در دست نیست. تلاش این مقاله یافتن نظام شکل گیری روستا و همچنین پیدا کردن الگوها از عوامل طبیعی موثر بر شکل گیری و استقرار روستا است. یکی از هدف های این پژوهش با شناسایی الگوهای استقرار در روستای گوگ تپه می توان آن را قابل تعمیم به روستاهای ایرانی با شرایط روستای فوق دانست. روش تحقیق به صورت پژوهش میدانی و شناخت عوامل با مطالعه کتابخانه ای و برداشت می باشد.
کلیدواژه ها:
خانه، روستا، معماری، بافت روستایی، گوگ تپه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است