ارزیابی بصری مناظر روستایی بر مبنای شاخص‌های کیفی با هدف ارتقای زیست پذیری نمونه موردی: روستاهای منطقه الموت قزوین
کد مقاله : 1028-UOT
نویسندگان:
آسیه سامه1، ملیحه باباخانی *2
1دانشجوی دکتری دانشگاه هنر اصفهان
2دانشکده معماری و شهرسازی- گروه شهرسازی
چکیده مقاله:
سرعت شهرنشینی و شکل‌گیری ساختارهای فشرده شهری یکی از مسائل نگران‌کننده در حوزه مطالعات معماری و شهرسازی است که موجب ایجاد شرایط نامطلوب و استرس‌زای زندگی برای ساکنان آن شده است. این امر موجب توجه بیشتر مردم به نقاط روستایی شده، وجود، ماهیت و حتی زیست پذیری مناطق روستایی از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد شد.
پژوهش حاضر با تأکید بر ارزش‌های زیبایی شناسانه و جنبه‌های بصری به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بر زیست پذیری مناطق روستایی، به دنبال تبیین و آزمون روشی جهت ارزیابی آن در مناظر روستایی در راستای کاهش مداخلات و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناقص بالأخص در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی برای این مناظر است. بدین منظور با رهیافتی ترکیبی (کیفی، کمی) و تکیه بر ادبیات مربوطه، شاخص‌های کیفی مناظر روستایی استخراج و پس از دسته‌بندی و انتخاب، بر روی 10 روستای انتخابی در منطقه الموت قزوین، مورد آزمون‌های تجربی قرار گرفتند.
آزمون تجربی در دو مرحله و با استفاده از راهکار نظرسنجی و ارائه پرسشنامه به متخصصان در حوزه معماری منظر، تصاویر برتر را انتخاب و سپس مورد تحلیل‌های آماری قرار داد. به‌منظور تحلیل و تعیین متوسط امتیاز هر یک از تصاویر مجدد از آزمون تی تست (T-Test) بهره برده شد. مطابق با امتیازات اخذشده هر یک از تصاویر، یک تصویر به‌عنوان تصویر برتر در هر گروه انتخاب، سپس میزان تأثیرگذاری هر یک از معیارها و شاخص‌ها بر ارزیابی بصری آن با تحلیل رگرسیونی مورد تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
روستا، منظر روستایی، ارزیابی بصری، زیست‌پذیری، شاخص‌های زیبایی‌شناسی و کیفی منظر، آزمون T-Test، آزمون رگرسیون
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است