مناظر طبیعی شهری و روستایی، میراثی نیازمند به حفاظت و ساماندهی (نمونه موردی: باغات سنتی قزوین)
کد مقاله : 1027-UOT
نویسندگان:
نیلوفر پویان *
شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین-قزوین-ایران
چکیده مقاله:
مناظر طبیعی شهر و روستا از مواریث جامعه ی کنونی محسوب می شوند. حفظ و حراست و یا ساماندهی آنها از جمله وظائف مسئولین و مدیران شهری می باشد. توسعه روستا ها و بوجود آمدن شهرها نباید مانع از توجه ویژه به عوامل مهم و ارزشمند از جمله باغات و عنماصر مهم تشکیل دهنده آنها شود.
در این راستا هرچند که کمی با بحث روستا فاصله می گیریم و لیکن وجود باغات سنتی که حضور در آنها همان منظر روستا و هویت مناظر طبیعی و میراث گدذشته را تداعی می کند؛ به باغات سنتی قزوین می پردازیم. باغات سنتی قزوین، در سه جهت شرق، جنوب و غرب این شهر گسترده شده‌اند.. در حال حاضر، 2500 هکتار از این باغات موردبررسی و مطالعه قرارگرفته که بخش‌هایی از آن اراضی تخریب‌شده، قسمت‌هایی نیمه حساس و بخش قابل‌توجهی سبز و مثمر باقی‌مانده است. در این گزارش ضمن گردآوری اطلاعات مرتبط و مطالعه همه‌جانبه طرح‌های فرادست موجود محیط شده بر شهر قزوین، متناسب با ضروریات و نیازها، با اهداف مطرح‌شده و با توجه به شناخت از باغات سنتی و با استفاده از مدل سوات، به تجزیه‌وتحلیل آن پرداخته‌شده و در مدل تحلیل Swot و تدوین راهبردها و سیاست‌های اجرایی با استفاده از ماتریس گولر به ارزیابی پیشنهاد‌ها پرداخته و پس از وزن دهی به معیارها، گزینه برتر شناسایی شد و پس از تعیین اولویت پیشنهاداتی از جمله باغ موزه طبیعی، باغ گیاه شناسی و ... جهت جلو گیری از تخریب باغات موجود و همینطور نظام مدیریت و اجرا و ارزیابی پیشنهاد‌های موردمطالعه قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
باغات سنتی قزوین، تخریب، سوات، ماتریس گولر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است