شناخت نظریات مطرح در رابطه با روابط متقابل روستا و شهر در ایران و جهان با تاکید بر توسعه پایدار
کد مقاله : 1025-UOT
نویسندگان:
رحیم هاشم پور1، محمد فری *2، عرفان رحیم پور3
1دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)،قزوین، ایران
3دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امان خمینی قزوین
چکیده مقاله:
از آنجا که نظریه ها می توانند به شناخت جنبه های گوناگون روابط شهر و روستا و فعال سازی ذهن و درک بهتر آنها کمک کنند می توان آنها را با توجه به قابلیت های خاص به کار گرفت، بنابراین در این مقاله نظریات مطرح در روابط متقابل شهر و روستا در جهان و ایران در جهت دستیابی به توسعه پایدار به صورت توصیفی و مقایسه ای بیان شده است. نتیجه ایی که حاصل شد بدین صورت است که به طور کلی، شهرنشینی و روستانشینی و روابط شهر و روستا در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. بنابراین در بررسی روابط روستایی شهری در مناطق مختلف باید شرایط خاص را در کنار قانونمندی های کلی و عام در نظر گرفت. در کشور ما با توجه به ویژگی های خاص جغرافیای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرنشینی و روستانشینی و روابط بین آنها با کشورهای صنعتی و پیشرفته متفاوت بوده و بنابراین این نظریات، بصورت کلی قابل تعمیم به روستاها و شهرهای کشور ما نیستند و روابط بین شهر و روستا در ایران با کشورهای جهان اول متفاوت است.
کلیدواژه ها:
شهر، روستا، روابط متقابل شهر و روستا، نظریه توسعه پایدار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است