تبیین عوامل و عناصر سازنده و تاثیر گذار بر منظر روستایی
کد مقاله : 1019-UOT
نویسندگان:
الهه ترکمان *1، علی پورعبدالله1، ملیحه باباخانی2
1دانشگاه امام خمینی
2دانشگاه بین المللی امام خمینی
چکیده مقاله:
روستاها زیستگاه های اولیه انسان هستند و امروزه با وجود صنعتی‌شدن و احاطه تکنولوژی در زندگی مدرن همچنان نقش ویژه‌ای در زندگی انسان. حتی شهرها ایفا میکنه سهم بزرگی از تولید مایحتاج اولیه زندگی بر عهده روستاییان قراردارد(رضایی،فاطمه1390).روستاها نقش مهمی در صیانت از ارزش های محیطی و فرهنگ اقوام و دانش بومی دارند در این میان قابلیت های محیط طبیعی و به ویژه چگونگی پرداخت منظره روستایی تکیه بر عناصر طبیعی بسیار با اهمیت است و بر اساس مطالعات بررسی موضوع می تواند بین برخی جنبه های بوم شناسی منظر و نیز ارائه دهنده برخی مولفه ها برای حفظ تعادل در بوم و چگونگی دوام عناصر طبیعی در شرایط خاص و زمینه های کیفیت زندگی باشد. معماری روستایی ایران مجموعه متنوعی از شکل های سکونتگاهی را دربر می گیرد که تحت تأثیر عوامل گوناگون جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی در هر منطقه، کیفیت های بصری و کالبدی متفاوتی را به نمایش می گذارد. بنابراین شاخصه های منظر روستایی تحت تأثیر متغیرهای کالبدی بوده و در شناخت و ادراک محیط نقش عمده ای دارد.بنابراین شناخت و تعریف منظر روستایی که از مولفه های مهم روستا است ،بسیار ضروری می باشد که در مقاله سعی شده به ارائه ی بخشی از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی ماهیت و معرفی منظر، ویژگی های منظرروستایی و تبیین ابعاد و مولفه های منظر روستایی با تکیه بر جنبه های محیط طبیعی و شرایط خاص بومی از دیدگاه منظر پرداخته شود و در نهایت مولفه های تاثیر گذار بر منظر روستا بیان شود.
کلیدواژه ها:
منظر، روستا، منظر روستایی،عوامل منظر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است