مروری بر سیر تکاملی برنامه ریزی توسعه روستایی
کد مقاله : 1018-UOT
نویسندگان:
پویا پروین *1، محمد اکبریان2، محمدرضا مهربانی گلزار1
1دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
2دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بیم المللی امام خمینی، قزوین
چکیده مقاله:
توسعه شهرها و شهرنشینی و تمایل مردم به مهاجرت به شهرها، بحث‌های مختلفی را حول رویکرد‌های برنامه ریزی بسترهای روستایی مطرح کرده‌است. در طول تاریخ طرح‌های مختلفی ارائه شده‌‌اند که نگاه‌های مختلفی به برنامه ریزی روستایی داشته اند. از نگاه صنعتی و کارخانه ای (روستا به عنوان بستری برای تولید انبوه کالا) و یا حتی نگاه های زیست محیطی و با محوریت حفظ بستر طبیعی روستا‌ها.
پزوهش حاضر، با رویکردی خطی-تاریخی به بررسی طرح‌های گوناگون حول توسعه و استفاده از روستا‌ها در طول 100 سال گذشته می‌پردازد. در این راستا، با در نظر گرفتن دوره تاریخی مشخص (از دوره ای که برنامه ریزی توسعه روستایی به یک چالش تبدیل شد)، به تحلیل و بررسی سیر تکاملی این نوع از برنامه ریزی می‌پردازیم.
در آخر درمی‌یابیم که برنامه‌ریزی روستایی حول پارامترهای مختلفی شکل گرفته، و هدف اصلی پشت برنامه ریزی تعیین کننده هویت و ساختار برنامه است، و یکی از مهم‌ترین مسائل حول برنامه ریزی بحث نحوه اجرا و نحوه نظارت بر برنامه است.
کلیدواژه ها:
برنامه ریزی، توسعه روستایی، روستا، طرح کالبدی، صنعتی سازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است