مروری بر برنامه ریزی و توسعه روستایی
کد مقاله : 1017-UOT
نویسندگان:
پویا پروین *، محمد اکبریان، محمدرضا مهربانی گلزار
دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
چکیده مقاله:
با گسترش شهرنشینی و مهاجرت از روستاها، ماهیت و وجود روستاها با خطر جدی مواجه شده‌ اند. در همین راستا دولت‌ها و برنامه ریزان شهری و روستا در تلاش هستند که از طریق برنامه ریزی برای توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی روستاها بستری را برای توسعه و رشد روستاها ایجاد کرده، و با بهبود کیفیت زندگی در روستاها مانع نابودی جوامع روستایی و در نتیجه بسیاری از پتانسیل‌های اقتصادی و اجتماعی اینگونه بسترها شوند، زیرا شهرهای متوسط و کلان شهرها به صورت طبیعی و بر اساس استقبال نظام سرمایه داری رشد می کنند و چنانچه روستاها، با برنامه مدون به سمت توسعه حرکت نکنند، مجکوم به نابودی می شوند.
پژوهش حاضر سعی دارد با مروری بر تحقیقات پیشتر انجام شده و مقایسه نتایج آن ها، به ارائه ساختاری جامع برای برنامه ریزی منظر روستایی بپردازد و چالش‌ها و مشکلات پیش رو این سری اقدامات را تحلیل کند. این پژوهش با بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی روستایی و عناصر تشکیل دهنده آن، سعی در ارائه چارچوب نظری برای این موضوع دارد.
تحلیل و بررسی ها نشان داد که هر سازمان کلان بالا دست (مانند اتحادیه اروپا یا دولت ایالات متحده امریکا) دارای سیاست متفاوت در بحث برنامه ریزی هستند.در آخر دریافتیم که برنامه ریزی منظر روستایی اقدامی سلسله مراتبی بوده، و نظام بالادستی با نظارت بر هر سطح برنامه باید مانع تداخل برنامه های سطوح پایین تر شده و با مدیرت این سطوح، طی برنامه‌ریزی سه مرحله ای را به نتیجه برساند.
کلیدواژه ها:
روستا، برنامه ریزی، توسعه روستایی، منظر روستایی،CAP
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است