نقش ارتقاء کیفیت محیطی روستا در جذب گردشگر
کد مقاله : 1016-UOT
نویسندگان:
زهرا رجبی *
دانشگاه امام خمینی
چکیده مقاله:
امروزه گردشگری و خصوصا گردشگری روستایی به عنوان یکی از صنایع پاک و قابل توجه در جهان و نیز کشور ما ایران در نظر گرفته میشود .رشد و توسعه ی صنعت گردشگری روستایی از مولفه ها و عوامل بسیاری تاثیر میپذیرد که شناخت آنها گامی اساسی در جهت آغاز فرآیند توسعه است.گردشگران بر اساس ماهیت گردشگری و با توجه به ادراکات ذهنی خود از هر فضا به دنبال تفریح و گذران اوقات فراغت خود توام با لذت هستند .برای این منظور همیشه به دنبال یافتن گردشگاه هایی با بالاترین سطح کیفیت میباشند . در نتیجه یکی از عواملی که در بازار رقابت گردشگری روستایی در جهت جذب گردشگران و نیز خلق تصویر ذهنی مثبت در آنها موثر است ،ارتقاء شاخص های کیفیت محیط روستایی است.بر همین اساس هدف این مقاله بررسی شاخص ها و عوامل موثر در ارتقاء کیفیت محیطی موثر بر گردشگاه های روستایی است .و پاسخ به این پرسش که چه عواملی میتواند در ارتقاء کیفیت محیط روستا ها موثر واقع گردد ضروری است . در این تحقیق تلاش شده است تا با مطالعات کتابخانه ای و تحلیل مباحث نظری و استنتاج از آنها اطلاعات مورد نیاز استخراج شده و به کار گرفته شود. مبتنی بر یافته های این تحقیق میتوان با به کارگیری اصول مختلفی اعم از ارائه خدمات و تسهیلات مناسب در روستا، بهبود شرایط بهداشتی، برقراری حس امنیت برای گردشگران ، بهره گیری از ارزش های نمادین در روستا و.......در جهت ارتقاء کیفیت محیطی روستا و افزایش جذب گردشگران گام برداشت.
کلیدواژه ها:
گردشگری، گردشگری روستایی، کیفیت محیطی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است