برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم روستایی در ایران و چالش های توسعه اکوتوریسم در روستای قلات شیـــراز
کد مقاله : 1007-UOT
نویسندگان:
سیما خلیلیان *1، آیدا آل هاشمی2
1معماری منظر /معماری و شهرسازی /دانشگاه بین المللی امام خمینی
2معماری منظر/دانشکده معماری و شهرسازی /دانشگاه بین المللی امام خمینی
چکیده مقاله:
توسعه اکوتوریسم در محیط های روستایی در ایران با توجه به ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بافت های روستایی و از سوی دیگر بهره برداری از پتانسیل های اکوتوریسم در توسعه اقتصادی و اجتماعی بافت های روستایی نیاز به برنامه ریزی ویژه در توسعه اکوتوریسم دارد.
استان فارس و روستای قلات با قدمت 2500به لحاظ داشتن پتانسیل های بی شمار طبیعی و تاریخی و فرهنگی، از قطب های مهم گردشگری ایران محسوب می شود.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات بــه صورت کتابخانه ای، اسنادی ومیدانی در پی شناسایی برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم روستایی در ایران و بررسـی چالش های توسعه اکوتوریسم در روستای قلات شیـــراز است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که عـدم عدالت اجتماعی، عدم امنیـت، عـدم مشـارکت مهمترین چالش های اجتماعی در توسعه اکوتوریسم و در بحـث چـالشهـای زیسـت محیطی نبود حفاظت طبیعی، حفاظت از مناظر تاریخی و فرهنگی محدوده روستایی که محصول تعامل ساکنین روستا با طبیعت محیط زیست شان است و ازسوی دیگر عدم شناخت کامل پتانسیل های پدیده های اکوتوریستی کشور مشـکلاتی ایجـادکرده است. علاوه بر این در زمینه چالشهای اقتصادی هـم بـا نبـود راه هـای ارتبـاطی مناسـب درجاذبه ها، نبود امکانات اقـامتی، خـدماتی و رفـاهی، ضـعف تبلیغـات و عـدم تمایـل مـردم جهـت سرمایه گذاری روبرو هستیم که با برنامه ریزی در راستای دستیابی به توسعه پایدار می تواند به نوعی این چالش ها را رفع کند.
کلیدواژه ها:
اکوتوریسم، توسعه ی پایدار، گردشگری، محیط زیست، روستای قلات شیراز
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است