نقش گردشگری روستایی در اشتغال زایی و درآمد ملی
کد مقاله : 1079-UOT
نویسندگان:
عبدالحسین دانشوری نسب *
گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
چکیده مقاله:
گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی و از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان محسوب می گردد. برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا گردشگری روستایی بخشی از صنعت گردشگری به حساب می اید که با برنامه ریزی اصولی و مناسب، می تواند نقش موثری در توسعه این مناطق داشته باشد. حال سؤال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در اشتغال زایی و درآمد ملی دارد؟ و چگونه می توان با برنامه ریزی و سیاست گزاری درست، از گردشگری روستایی به عنوان یک عنصر اساسی در راستای اشتغال زایی و ایجاد درآمد استفاده کرد؟ مطالعات انجام شده نشان دهنده تاثیر فزاینده گردشگری روستایی در اقتصاد روستایی می باشد. ماهیت صنعت گردشگری؛ ایجاد اشتغال و درآمد، متنوع سازی اقتصاد خانوار های روستایی، مشارکت اجتماعی و استفاده از چشم انداز ها و منابع محلی به عنوان مکمل فعالیت های کشاورزی در رشد اقتصادی روستاها است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی، به فقدان این صنعت برمی گردد، گردشگری روستایی با حل این مسائل و مشکلات می تواند به توسعه مناطق روستایی کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع ، سعی شده است که ضمن تعریف مفاهیم توریسم روستایی و توسعه پایدار به بررسی نقش گردشگری روستایی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه پایدار پرداخته شود. این مقاله از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.
کلیدواژه ها:
توریسم، توریسم روستایی، اشتغال زایی، توسعه پایدار روستایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است