نقش عنصر آب در طراحی فضاهای شهری با تاکید بر هویت طبیعی نمونه موردی شهر ارومیه
کد مقاله : 1078-UOT
نویسندگان:
عظیم عثمانیان *1، عبدالقادر قدرت گوجار2، لیلا قاسم پور3، رحیم هاشم پور4
1دانشگاه امام خمینی
2مشاور حقیقی
3تربیت مدرس تهران
4دانشگاه بین الملی امام خمینی ره قزوین
چکیده مقاله:
فضاهای شهری به عنوان بستر تعاملات اجتماعی، اقتصادی و... زمینه ای برای بروز شهروندان در زندگی جمعی است. همانگونه که فضاهای شهری بیانگر و برگرفته از هویت مختص شهر که خود تصویری از سنتها و آیین مردم محلی، فرهنگ، محیط طبیعی و تمایلات آنها و گویای نیازها، موفقیتها، شکستها و درکی از شهر است که بوسیله حس ایجاد می‌شود. هویت هم تداعی ویژگیهای شهری است که موجب تعلق عاطفی فرد به آن مکان می‌شود. این وابستگی ناشی از فهم فرد از محیط فیزیکی است. یکی از مهمترین عناصر هویتی، محیط طبیعی است که شهر در بستر آن شکل میگیرد و می‌توان در این محیط طبیعی آب را از جمله مهمترین عناصرطبیعی هویت بخش است که همواره در شهرسازی سنتی ایران نیز بسیارمورد توجه شده و در تعیین شکل و معماری آنها بسیار تاثیرگذار بوده است. در شهر ارومیه نیز با قرارگرفتن در دومین استان پرآب کشور و داشتن رودخانه های جاری در شهر و همجواری دریاچه توجه به عنصر آب در طراحی فضاهای شهری بسیارحائز اهمیت است. در این مطالعه نگارندگان برآنند که از طریق بکارگیری ساز و کارطراحی شهری با تاکید ویژه بر نقش آب در ایجاد سرزندگی و پویایی فضاها، اقدام به برجسته نمودن و نمود عنصرآب در فضاهای شهری ارومیه جهت تقویت هویت طبیعی و تعلق خاطر بیشتر شهروندان به فضاهای شهری نمایند. بدین منظور ضمن بررسی نقش آب در فضاهای شهری و نیز چالشهای هویتی ناشی کم بهره گرفتن از این عنصر در نمونه موردی، اقدام به آفرینش فضای شهری پایدار نمایند.
کلیدواژه ها:
آب، فضای شهری، طراحی شهری، هویت، ارومیه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است