تبیین نقش منظرروستایی بر کیفیت محیطی و توسعه‌ی گردشگری روستایی، (نمونه مورد مطالعه: روستای ورده)
کد مقاله : 1076-UOT
نویسندگان:
ملیحه باباخانی *1، الهه ترکمان2، زهرا رجبی2، علی پورعبدالله2
1دانشکده معماری و شهرسازی- گروه شهرسازی
2دانشگاه امام خمینی
چکیده مقاله:
توسعه روستایی یکی از ارکان آمایش سرزمین می‌باشد و یکی از سیاستهای اخیر در حوزه بین المللی و ملی ارتقاء این نواحی برای تبدیل به مکانهای گردشگری است. در این میان ارتقاء کیفیت محیط روستایی و بهبود سیما و منظر روستایی می تواند تاثیر بسزایی در تبدیل شدن نواحی روستایی به مقاصد گردشگری نقش ایفا کند.
هدف این مقاله تبیین چارچوب دستیابی به ارتقاء کیفیت محیط و توسعه گردشگری روستا با بهره‌گیری از منظر روستایی است و در ادامه بکارگیری آن در نسبت با روستای ورده است. این پژوهش از موضع هدف در دسته روش‌های تحلیلی قرار دارد بطوریکه رابطه میان این سه موضوع مبتنی بر روش تحلیل علی تبیین و مولفه‌های موثر بر منظر روستایی جهت ارتقاء کیفیت محیط و گردشگری روستاها تدوین شد. در بخش نمونه مورد مطالعه از مشاهدات میدانی، مصاحبه با مسئولان و معتمدین روستا و همچنین پر کردن پرسشنامه از ساکنان و گردشگران روستا بهره برده شد و در ادامه داده‌های حاصل مبتنی بر تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیونی انجام مورد بررسی قرار گرفت.
طبق نتایج حاصل از تحلیل‌های کارشناسانه محققیق این مقاله و تحلیل‌های آماری صورت گرفته، تقویت مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری، بهبود وضعیت پاکیزگی محیط روستای ورده، ارتقاء شرایط دسترسی‌های داخل روستا، استفاده هر چه بیشتر از مصالح بومی، سنتی و عناصر هویتی در ساخت و سازها می‌تواند موجب بهتر شدن وضعیت منظر روستایی و در نهایت بهبود کیفیت محیط و جذب گردشگر به این روستا شود است.
کلیدواژه ها:
منظر روستایی، کیفیت محیط، گردشگری روستایی، تحلیل عاملی، رگرسیون چندمتغییره
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است