نقش شهر در تحولات و دگرگونی سکونتگاه های روستایی و پیرامون آن
کد مقاله : 1055-UOT
نویسندگان:
رضا نوروزی آبی بیگلو *1، بابک نادری2
1دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
2دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین
چکیده مقاله:
در حال‌حاضر ‌مجموعه‌ای‌از 1013 شهر‌بزرگ وکوچک و 64911 روستای‌کوچک، متوسط و بزرگ که در میان آنها روستاهایی با ویژگی ها و ارزش‌هایی تاریخی و فرهنگی قرار گرفته، در کشور وجود دارد. به دلیل جاذبه‌های زندگی‌شهری و سکونت بخش عمده جمیعت در آن‌ها و نیاز های عاجلی که شهرها و نظام‌شهری با آن دست‌به‌گریبان است.بخش عمده توجه مدیران ،مسئولین ، متخصصین‌شهری و برنامه‌ریزان و سرمایه های بخش‌خصوصی و دولتی معطوف به آن ها است و همگی در تلاش‌اند تا سکونتگاه مطلوب و آرمانی در آن‌ها محقق‌شود. چنین تمرکز و توجهی بر شهر‌ها غفلت و کم‌توجهی به پتانسیل‌های 63898 سکونتگاه‌های کوچک را به دانبال داشته‌است. نحوه و دامنه روابط موجود میان شهر و روستا به صورت‌های گوناگون بر شکل‌پذیری، رشد و توسعه دگرگونی سکونتگاه‌های روستایی و همچنین بر روابط درونی و بیرونی آن‌ها اثر می‌گذارد. با توجه به ماهیت این روابط در فرآیند سکونتگاه های روستایی، علاوه بر بررسی نوع روابط شهر . روستا، شناخت و پیامد های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فضایی – کالبدی حاصل از ای روابط بر شهر و روستا جهت توسعه پایدار الزامی می باشد.این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی ارتباطات متقابل یا متعامل بین شهر و روستاها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایی و اسنادی بوده است. در پژوهش های پیشین نشان هنده این است روابط متقابل شهرو روستا تاثیر چندانی بر توسعه نواحی روستایی نگذاشته است، ولی نتایج به دست آمده در این پژوهش گویایی تاثیر گذاری این روابط است.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی:شهر، روستا، سکونتگاه روستایی، تحولات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است