بازشناسی منظر روستایی نمونه موردی (روستای سرآقاسید) تاثیر الگوی مسکن بر بافت روستا
کد مقاله : 1049-UOT
نویسندگان:
سید حسام الدین حسینی *
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران
چکیده مقاله:
چکیده :
مهم ترین عامل شکل گیری روستای سرآقا سید نقش مذهبی امامزاده عیسی است. بنا به گفته اهالی، نام سرآقا سید به دلیل وجود امام زاده عیسی است که از نوادگان امام موسی کاظم میباشد، به احتمال زیاد وجود همین امامزاده نیز موجب تشکیل سکونتگاهی در این منطقه شده است. هسته اصلی روستا در جبهه جنوبی و در کنار رودخانه بوده که به مرور زمان و با رشد جمعیت و به علت تمایل به نزدیکی به امامزاده عیسی جهت گسترش به سمت شمال تغییر جهت داده و هستههای میانی شکل گرفته است. به دلیل اقلیم و شرایط آب و هوایی، بافت روستا متراکم و فشرده است. خانه های روستا به شیوهی آشنای معماری کوهپایهای به صورت پلکانی ساخته شده تا هم در مصالح و زمین صرفهجویی بشود، و هم باعث جلوگیری از اتلاف گرما و انرژی شود و نیز همبستگی بیشتری در میان اهالی ایجاد کند. عملا حیاط محصوری وجود ندارد، در اتاق را که باز کنید وارد کوچه و پشت بام همسایه میشوید. در این مرحله نیز ساخت و سازها متاثر از شرایط طبیعی و اقلیمی شکل گرفته و روستا از فرم ارگانیک برخوردار است.
الگوی واحدهای مسکونی در بافتهای پلکانی به صورت برونگرا دنبال می شود. در این الگو بدیهی است حیاط به مثابهی فضای خالی و منسجم کنندهی دیگر فضاهای پر، جایگاهی نداشته باشد. لذا بررسی موضوعاتی همچون فضاهای پر و خالی یا عرصه و اعیان که برگرفته از معماری واحدهای حیاط دار است اهمیت نمی یابد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: منظر روستایی، روستای سرآقاسید، بافت پلکانی، مسکن، الگوی مسکن
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است