طبیعت مناظر روستایی به مثابه مکان بازنمایی هنر محیطی
کد مقاله : 1037-UOT
نویسندگان:
بهاره شجاعی *
دانشجو دانشگاه آزاد واحد شیراز
چکیده مقاله:
چکیده
هنر جدید در جامعه معاصر از طریق توجه به مفاهیم و بدون تکیه بر عینیت و سنت های متداول بصری شکل می گرفت. بدین صورت که هنرمند با کمک ابزار و وسایل غیر متعارف و به دور از سبک ها و روش های قدیم (موزه ای) نظرات خود را ابراز نماید. با توجه به تغییر در هنر و بیان هنری، شیوه هایی جدید در نمایش آثار با رویکردهای انتقادی شکل گرفت. از جمله این هنرها هنر محیطی است. در این پژوهش به بررسی مبانی و تعاریف هنر جدید و شیوه های بازنمایی آن پرداخته، سپس با معرفی هنر محیطی و رویکرد انتقادانه این هنر در جهت حفظ محیط زیست و توسعه آگاهی عمومی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به کلیدی بودن مبحث طبیعت در هنر محیطی، به بیان رابطه بین فرهنگ و طبیعت و پیگیری ردپای آن تا هنر محیطی و هنر زمینی پرداخته می شود و انواع نگرش منطبق با طبیعت و بوم شناسی و اهمیت شناخت بوم شناسانه مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه پژوهش به لزوم توجه به بازنمایی هنر محیطی در مناظر روستایی به منظور ارتقا صنعت گردشگری، جذب زندگی شهری به طبیعت و محیط زیست در مناظر روستایی و احیا فرهنگ و زندگی روستایی تاکید می ورزد.
کلیدواژه ها:
هنر جدید، هنر محیطی، گردشگری، طبیعت، مناظر روستایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است