روستاشهر رهیافتی در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی و مقابله با پدیده حاشیه نشینی
کد مقاله : 1022-UOT
نویسندگان:
بابک نادری *1، رحیم هاشم پور2، عرفان رحیم پور1
1دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
2دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
چکیده مقاله:
مشکلات پیش آمده در شهرسازی مدرنیسم سبب خلق مکان‌های ناپایدار شهری گردیده که ضمینه انتقال اجتماعات شهری به سمت حومه‌ها را فراهم آورده، حومه‌های به ظاهر زیبا که هزینه‌های غیر پایداری را به شهر تحمیل نموده‌اند، خود اجتماعات ناپایداری هستند، که در حل معضلات شهری موفق نبوده‌اند. در این تحقیق ضمن تعریف و توضیح حومه مسائل و مشکلات آن را مطرح نموده‌ایم. راه حل‌های مختلفی برای حل این معضلات اندیشده شده است یکی از آن‌ها رویکرد روستاشهری است؛ دیدگاهی مترقی که بیشترین توجه خود را معطوف به اجتماعات شهری گردانیده و برنامه ریزی را به گونه ای انجام می دهد که تمایل به ماندن ساکنین در محیط را افزایش داده و سبب انسجام اجتماعی و فرهنگی در واحدهای روستا شهری می گردد. در این مقاله سعی شده با استفاده از اسناد و مدارک موجود در رابطه با ایده روستاشهری به بررسی فواید این ایده در ایجاد اجتماعی پایدار بپردازیم. ایده روستا شهری با کاربری های مختلط و متنوع فضاهایی برای محیط های کار و زندگی در سطوح مختلف اجتماعات انسانی از ترکیب فروشگاه ها، ادارت، مکان های تفریحی، رستوران ها و منازل مسکونی متنوع برای اقشار درآمدی متفاوت فراهم می آورد، تا به وسیله تنوع ایجاد شده در فضا، همچنین پیاده مدار نمودن آن موجبات افزایش تعاملات اجتماعی و برخوردهای مناسب و مفید همسایگی را فراهم نماید. اینگونه است که افراد ساکن تمایلی به ترک واحد روستا شهری نداشته و نسبت به همسایگان خود احساس دلبستگی می نمایند. بدین ترتیب به اجتماعی پایدار خواهیم رسد.
کلیدواژه ها:
روستاشهر، اجتماع، پایداری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است