ببررسی نقش شهر هوشمند بر روند توسعه شهرهای در حال توسعه
کد مقاله : 1010-UOT
نویسندگان:
حامد محمدی بیرق1، حامد محمدی بیرق *2
1دانشگاه
2دانشگاه بین اللملی امام خمینی
چکیده مقاله:
از آنجایی که علم روز به روز در حال پیشرفت می باشد جوامع هم هر روز باید به تناسب با همین پیشرفت تغییراتی در خود اعمال کنند. پیشرفت علم سبب گردیده است که روند زندگی بشر هر لحظه متفاوت تر از قبل شود، و حتی نوع زندگی اش را تحت تاثیر قرار دهد. شهر را باید یک موجود زنده دانست ، لذا این موجود زنده نیازمند توجه و شرایط ایده آل برای زندگی می باشد. پیشرفت علم و تکنولوژی می تواند تاثیر بسزایی بر دنیای امروزی بگذارد که هر روز را با روز قبلی متفاوت تر می کند. شهر ها یکی از همین مولفه ها می باشند که دگرگونگی های ناشی از همین پیشرفت روند توسعه و یا شکل گیری آنهارا تغییر می دهد. وقتی که علم و فناوری با شهر درگیر شود نوع دیدگاه های وارد بر شهر تغییر کرده و حتی روند شکل گیری یا توسعه شهر هم دچار تغییر می شود ، نحوه ی مدیریت، برنامه ریزی، طراحی ، نگاه شهرسازانه و... همه به نوعی به شکل دیگری تبدیل می شوند و هوش مصنوعی و فناوری وارد عمل می شود. دیدگاه هوشمند سازی یکی از تاثیر گذار ترین روش های شهری برای کشور های توسعه یافته می باشد چرا که همه ی مولفه های شهری بر پایه و اساس درست بنا شده، اما کشورهای در حال توسعه با به کارگیری این رویکرد می توانند مسئله هایی را بوجود بیاورند که حل کردن آن ها به یک معضل اصلی شهر تبدیل شود.
کلیدواژه ها:
شهر هوشمند ، هوشمند سازی ، توسعه شهر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است